NATURA 2000

Ekološka mreža Natura 2000 (EM) je koherentna europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju, a omogućuje očuvanje ili, kad je to potrebno, povrat u povoljno stanje očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti (ZZP). Temelji se na EU direktivama (Direktiva o staništima i Direktiva o pticama), a područja se biraju na osnovi propisanih stručnih kriterija, te se u obzir uzimaju interesi i dobrobit ljudi koji žive na područjima EM. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje ugroženih i rijetkih vrsta, te prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova na specifičnim područjima odabranim prema znanstvenim mjerilima. Područja ekološke mreže, te nadležnost javnih ustanova za upravljanje područjima EM propisani su Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže. Prema navedenoj Uredbi, nadležnost nad područjima ekološke mreže za upravljanje i donošenje planova upravljanja na otoku Mljetu pripala je JU NP Mljet. Područja koja se nalaze pod NATUROM 2000 jesu:
1)Saplunara
2)Slatina kod Kozarice
3)Blatina kraj Sobre
4)Blatina kod Blata
5)Blatina kraj Prožure
6)Obalna linija od luke Gonoturska do rta Vratnički
7)Sjeverna obala od rta Pusta u uvali Sobra do rta Stoba kod uvale Okuklje s otocima i
akvatorijem
8)Zaglavica  
9)Morvica špilja
10) Ostaševica špilja
11) Polušpilja kod Sobre
12) Velika špilja
13) Jama za Sv.Spasom
 
ZAŠTIĆENI KRAJOBRAZ - SAPLUNARA


Značajni krajobraz Saplunara proglašen je zaštićenim 1965. godine sukladno tada važećem Zakonu o zaštiti prirode (NN 19/60), kao predjel velike krajobrazne vrijednosti. Nalazi se na krajnjem jugoistoku otoka Mljeta te zauzima površinu od 54,91 ha. U aktu o proglašenju (Rješenje br. 18/3-1965) navodi
se da se ovo područje odlikuje vegetacijom makije i pinjola koja raste na podlozi sitnog pijeska. Pješčana plaža Blace, kao sastavni dio Saplunare, spada među najljepše plaže ovog dijela naše obale. Zaštita ovog predjela je tim značajnija i nužnija zbog toga što dosada nije narušena njegova prirodna
harmonija nikakvim turističko-građevnim i drugim objektima. Nažalost, od 1965. godine do danas se puno toga promijenilo, posebno širenjem utjecaja turizma i izgradnje te je stoga zaštita ovog područja u ovom trenutku važnija nego ikad prije.Na Mljetu se posvećuje velika pažnju očuvanju okoliša,a dugi niz godina provode se eko akcije na otoku pred samu turističku sezonu - čišćenja plaža i skupljanja krupnog otpada te organiziranje akcija čišćenja priobalnog podmorja uz pomoć ronilačkih klubova.

Pravila unutar Nacionalnog parka su sljedeća:

 NAJSTROŽE JE ZABRANJENO:

 

 •     Svako oštećivanje, uništavanje, iznošenje i otuđivanje antropoloških nalaza i materijalnih
      ostataka  različitih kultura, arheoloških i fosilnih nalaza, te kulturno-povijesnih građevina i
      spomenika kulture.
 •     Svako pogoršanje kakvoće mora i podmorja, te njihovo onečišćavanje.
 •     Odlaganje svih vrsta otpada, osim na za to određenim mjestima.
 •     Branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka.
 •     Paljenje vatre na otvorenom.
 •     Pušenje osim na za to određenim mjestima.
 •     Rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje životinjskih vrsta.
 •     Nošenje i korištenje vatrenog oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov
      (luk, strijele, klopke, mreže za lov i sl.)
 •     Ribolov je zabranjen, iznimno uz posebnu dozvolu Ustanove.
 •     Ribolov je u potpunosti zabranjen u Malom i Velikom jezeru, te u kanalu Soline.
 •     Kretanje šumama Nacionalnog parka noću.
 •     Kampiranje odnosno logorovanje.
 •     Obavljanje podvodnih aktivnosti u Malom i Velikom jezeru (ronjenje).
 •     Ulazak u Park bez ulaznice.

 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Na Mljetu postoji profesionalna vatrogasna jedinica sa stalnim dežurstvom.

U ljetnim mjesecima i sušnom razdoblju povećana je opasnost od nastanka i širenja požara.


Oko 80% požara nastaje djelovanjem čovjeka, stoga Vas molimo poduzmite sve mjere da ne izazovete požar:

- ne bacajte zapaljene ili zapaljive predmete u okoliš
- ne palite vatru na otvorenim mjestima
- podučite djecu o opasnosti od požara
- ne parkirajte vozila na vatrogasnim pristupima i prilazima


Ako primjetite požar, obavijestite ostale osobe u Vašoj okolini i pokušajte ugasiti požar ako to možete učiniti bez opasnosti za sebe i druge. Ako ne možete sami ugasiti požar odmah i bez odgađanja nazovite vatrogasce na broj telefona 112.

Kontakt