DOWNLOAD PDF


 

Na temelju odluke direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Mljet objavljuje se:

NATJEČAJ za radno mjesto INFORMATOR u sklopu Turističkog ureda TZO Mljet
na određeno vrijemeUz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim
uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada,
županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice («Narodne novine», br. 23/17; 72/17):

1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju, društvenog smjera

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na
     kojem je radnik zaposlen (turistički smjer);

3. aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine
    od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

6. poznavanje dodatnog stranog jezika (njemački, francuski, talijanski)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

1. kratak životopis;

2. domovnica (ne starija od 6 mjeseci) ili presliku osobne iskaznice;

3. za uvjet iz toč. 1.: dokaz o završenom studiju traženog smjera ili struke (presliku
    diplome/svjedodžbe);

4. za uvjet iz toč. 2.: presliku izvoda iz radne knjižice;

5. za uvjet iz toč. 3,6.: preslika svjedodžbe ili certifikat škole za strane jezike;

6. za uvjet iz toč. 4.: potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu ili svjedodžbu ili certifikat
    odgovarajuće obrazovne ustanove;

7. za uvjet iz toč. 5.: naznake u životopisu.
 Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Natječaj je otvoren od 01.02.2023., do zaključno sa 28.02.2023. godine.
S kandidatima koji uđu u uži krug temeljem preliminarnog odabira, održat će se razgovor putem
kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti. Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz
Natječaja biti će obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije održavanja razgovora. Za kandidata koji ne
pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se poštom ili osobno u zatvorenoj kuverti s
naznakom „Za natječaj“ na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET , Zabrježe 2, 20225 Babino
Polje .

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili
nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana održavanja razgovora.

Turistička zajednica Općine Mljet zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno
pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve
odgovornosti prema kandidatima.

 

Direktorica
Andrea Anelić, mag.oec

Kontakt